PFRON

Miło nam poinformować, że jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem jednego z najbardziej doświadczonych w naszej branży Zakładów Pracy Chronionej, w naszej ofercie znajdziecie Państwo :

– wszelkiego rodzaju odzież roboczą

 

Jak uzyskać odpis PFRON

 • Złożenie zamówienia w naszej firmie, faktura końcowa zostanie wystawiona przez ZPCH
 • Terminowe zapłacenie faktury VAT (warunek ustawowy)
 • Ustalenie przez ZPCH wskaźnika odpisu (po zakończeniu bieżącego miesiąca).
 • Wysłanie przez ZPCH do dnia 10. następnego miesiąca informacji o możliwości obniżenia wpłat na PFRON.
 • Zawartą w informacji kwotę obniżenia wpłat na PFRON firmy rozliczają przy składaniu deklaracji DEK-I-0.
 • Przysługującą, a nie wykorzystaną kwotę obniżenia wpłat na PFRON, firmy mogą rozliczyć przez okres 12 miesięcy.

Dlaczego z nami?

Z racji podpisania umowy dystrybucyjnej z jednym z wiodących w naszej branży Zakładów Pracy Chronionej dzięki czemu kupując produkty oferowane przez nasze firmy mają Państwo możliwość zredukowania obowiązkowych wpłat na PFRON nawet o 50%

Wpłaty może zredukować każdy, a więc nawet podmiot, który w dniu zakupu nie był jeszcze zobowiązany do wpłat lub nie dotyczył go obowiązek wpłat z uwagi na mniejszy niż 25-etatowy stan zatrudnienia ogółem. Niewykorzystane ulgi przechodzą na następne okresy rozliczeniowe.

 

Sposoby redukcji

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, – w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej „sprzedającym”.

Tą formą ulgi ustawodawca zachęca płatników PFRON do zakupu usług od ZPCH.
Kwota obniżenia, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Wskaźnik udziału przychodów, stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

Informacja o kwocie obniżenia przekazywana jest nabywcy do 10 – go dnia dniu następnego miesiąca. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W PRZYPADKU GDY KWOTA OBNIŻENIA PRZEWYŻSZA:

 1. wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze
 2. wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Ponadto z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwolnieni są pracodawcy:

 1. U których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% ogółu zatrudnionych pracowników. (Wskaźnik, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy).
  W przypadku osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika pracodawca zwolniony jest z wpłat na PFRON. Zobowiązany jest jednak do składania informacji miesięcznej INF-1 i rocznej INF-2.
 2. Zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.
 3. Placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.
 4. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Przepisy prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 z póź.zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Kwota bazowa to 1482,14zł* miesięcznie i stanowi duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z art. 16 ust 1 pkt. 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych wpłaty na PFRON nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

* kwotę bazową obliczono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 maja 2012r. w sprawie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P. nr 298 z dnia 11 maja 2012 r.)

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych

Newsletter